Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SOS OPLEIDER
Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SOS Opleider, gevestigd te Soest, Harperpad 6, hierna te noemen: SOS Opleider, en een Opdrachtgever waarop SOS Opleider deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SOS Opleider, voor de uitvoering waarvan door SOS Opleider derden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens opgemaakt voor de medewerkers van SOS Opleider en zijn directie.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
SOS Opleider en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien SOS Opleider niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SOS Opleider in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van SOS Opleider zijn immer vrijblijvend voor zowel SOS Opleider als Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2.2 SOS Opleider kan niet aan zijn offertes/aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes/aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Tarieven

3.1 Alle door SOS Opleider vermelde prijzen en tarieven gelden in euro,s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle door SOS Opleider vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
SOS Opleider is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 4. Betalingen

4.1 De Opdrachtgever is gehouden facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 SOS Opleider is te allen tijde gerechtigd om ter zake van levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen.
4.3 Indien Opdrachtgever enige factuur van SOS Opleider niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.
SOS Opleider heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
4.4 Indien Opdrachtgever, SOS Opleider na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan SOS Opleider de vordering ter incasso uit handen geven.
Opdrachtgever is in dat geval naast de betaling van de hoofdsom en daarvoor verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechterlijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.
De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,– (tweehonderd euro).

Artikel 5. Overeenkomsten

5.1 Overeenkomsten/aanmeldingen komen alleen tot stand doordat SOS Opleider de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat SOS Opleider tot uitvoering van een opdracht overgaat.
5.2 Wijziging van de opdracht door Opdrachtgever binden SOS Opleider slechts voor zover SOS Opleider deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover SOS Opleider feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.
5.3 Alle opgaven van en/of vermelding over producten en/of diensten, zoals de duur van de cursus, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of anders werken, gebeuren naar beste weten van SOS Opleider, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
5.4 Indien de overeenkomst een herhalingscursus betreft, dan wordt deze aangegaan voor een periode van één of meer jaren.
Na afloop daarvan wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij een partij de overeenkomst tegen het einde van de looptijd heeft opgezegd.
5.5 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
5.6 SOS Opleider is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien dit ingevolge wettelijke regelingen noodzakelijk moet worden geacht.

Artikel 6. Annulering

6.1 De Opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een in company cursus schriftelijk per aangetekende brief te annuleren.
6.2 Bij annulering tot twee weken voor aanvang van een in company cursus is de Opdrachtgever verplicht tot betaling als annuleringskosten van 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag met een minimum van € 500,– (vijfhonderd euro) per factuur.
6.3 Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een in company cursus is de Opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen.
6.4 Bij annulering van een door SOS Opleider georganiseerde cursus worden alle door SOS Opleider gemaakte onkosten, zoals zaalhuur e.d. volledig als annuleringskosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
6.5 Indien een cursist de cursus tussentijds beëindigd of anderszins niet aan deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
6.6 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft SOS Opleider altijd het recht een cursus te annuleren.

Artikel 7. Uitsluiting

7.1 SOS Opleider heeft het recht zonder opgave van redenen om cursisten, welke door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen van verdere cursus uit te sluiten. Iedere verplichting tot het betalen van het cursusgeld blijft bestaan.

Artikel 8. Privacy

8.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

9.1 SOS Opleider zal ten aanzien van het gebruik van voor de training verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien SOS Opleider aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 SOS Opleider is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat SOS Opleider is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3 Indien SOS Opleider aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SOS Opleider beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4 De aansprakelijkheid van SOS Opleider is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.5 SOS Opleider is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SOS Opleider aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SOS Opleider toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
SOS Opleider is nimmer aansprakelijk voor directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SOS Opleider of zijn ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Indien na het redelijk oordeel van SOS Opleider een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft SOS Opleider het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
11.2 Indien de overmacht een bepaalde cursusbijeenkomst betreft, zal SOS Opleider voor zover mogelijk, een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel het gehele cursusprogramma van tijdseenheid opschuiven.
11.3 Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal SOS Opleider in dat geval naar rato terugbetalen, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door SOS Opleider reeds gemaakte kosten.
Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen teruggave plaats.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen SOS Opleider en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij SOS Opleider of diens leveranciers.
De levering van producten en/of diensten strekt niet tot overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
12.2 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOS Opleider de producten en/of diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaking, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle met SOS Opleider gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2 De rechter in de vestigingsplaats van SOS Opleider is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SOS Opleider het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met SOS Opleider.
14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

05-2012.